15+ Super-Stylish Plus Kích thước Thương hiệu & Bộ sưu tập đồ bơi để biết

Tìm kiếm sự hao mòn cộng với các tùy chọn làm việc? Studio by Torrid là bộ sưu tập mới mang lại sự thoải mái, thời trang và phong cách chuyên nghiệp, thông qua kích thước 30.